Till startsida

Allmän miljölagstiftning

Högskolelagen

Högskolelagen (1992:1434) 1 kap. 5 §
Beskrivning: ”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.”
Tillämpning: Universitetet skall främja hållbar utveckling i sin verksamhet. Detta gäller både kärnverksamhet såsom utbildning, forskning och samverkan såväl som stödprocesserna. Integrering av hållbar utveckling i utbildning skall ske enligt verksamhetsuppdrag
Berörd verksamhet: All verksamhet
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:
- Miljöledningssystem i sin helhet
- Fakulteternas verksamhetsuppdrag
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Miljöledningssystem i statliga myndigheter

Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Beskrivning:
En myndighet som anges i bilaga 1 till förordningen ska ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet och beaktar de direkta och indirekta miljöaspekterna. Myndigheter med betydande miljöpåverkan bör ISO 14001-certifieras eller EMAS-registreras.
- Myndigheten ska göra en miljöutredning som sedan uppdateras minst vart femte år. Miljöutredningen ska innehålla en laglista över de miljölagar och –krav som berör myndigheten.
- Miljöledningssystemet innebär att myndigheten ska ha en fastställd miljöpolicy och miljömål vilka ska vara mätbara i den mån det är praktiskt möjligt. Miljömålen ska uppdateras minst vart tredje år och bidra till hållbar utveckling och de nationella miljökvalitetsmålen.
- Myndigheten ska ha en handlingsplan med ansvarsfördelning, resurser, tillvägagångssätt och tidsramar som gäller för att nå miljömålen.
- Myndigheten ska ha dokumenterade rutiner för att säkerställa att miljöpolicy, miljömål och miljölagar följs och för att minimera negativ miljöpåverkan så långt det går.
- Arbetet med att nå miljömålen ska fortlöpande förbättras genom att dokumenteras, redovisas, följs upp och revideras.
- Myndigheten ska miljöanpassa sina upphandlingar.
- Myndigheten ska utveckla personalens kompetens om miljöhänsyn i det egna arbetet genom utbildning och information.
- Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten använder en energieffektiv informationsteknik och utarbetar en mötes- och resepolicy.
- Myndigheten ska genomföra årliga miljörevisioner samt följa upp resultatet av miljöarbetet. Resultatet ska redovisas till det departement i Regeringskansliet dit myndigheten hör samt till Naturvårdsverket.
Tillämpning: Göteborgs universitet är ålagt att ha ett miljöledningssystem som följer ovanstående krav.
Berörd verksamhet: All verksamhet
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:
- Miljöledningssystem i sin helhet
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs” samt årlig rapportering till departement och Naturvårdsverket

EMAS III

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1221/2009 (EMAS III)

Beskrivning: Universitetet är registrerat enligt EU-förordningen EMAS. EMAS överensstämmer till stor del med den internationella standarden ISO 14001 som anger kraven på certifierade organisationers miljöledningssystem. De viktigaste skillnaderna mellan kraven i ISO14001 och EMAS är att EMAS ställer krav på en offentlig miljöredovisning och årlig redovisning av kärnindikatorer.
Tillämpning: Göteborgs universitet är registrerade enligt EMAS och ska därmed följa kraven i förordningen.
Berörd verksamhet: Hela Göteborgs universitet
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:
Miljöledningssystem i sin helhet
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs” samt EMAS-granskning av universitetets årliga Hållbarhetsredovisning.

Miljöbalkens portalparagraf/Allmänna hänsynsreglerna

Miljöbalk (1998:808) 1 kap. 1 § Miljöbalkens mål och tillämpningsområde
Miljöbalk (1998:808) 2 kap 1-9 §§ Allmänna hänsynsreglerna
Beskrivning: Allmän inledning om målsättningar och definitioner
Miljöbalkens mål och tillämpningsområde:
Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer har en hälsosam och god miljö.
Miljöbalken ska tillämpas så att:
♦ Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter.
♦ Värdefulla natur- och kulturmiljöer bevaras och vårdas.
♦ Den biologiska mångfalden ska bevaras.
♦ Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt lånsiktigt god hushållning tryggas.
♦ Återanvändning, återvinning och annan hushållning främjas.
De allmänna hänsynsreglerna:
1 § Bevisbörderegeln - Verksamhetsutövaren skall bevisa att lagen följs och vilken miljöbelastning verksamheten ger upphov till. Detta gäller även för den som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller olägenhet för miljön.
2 § Kunskapskravet - Alla som bedriver eller tänker bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada/olägenhet.
3 § Försiktighetsprincipen – Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att människors hälsa eller miljön skadas. Vid yrkesmässig verksamhet skall bästa möjliga teknik användas.
4 § Produktvalsregeln – Verksamhetsutövaren och de som vidtar åtgärder ska undvika att använda/sälja kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med mindre miljöskadliga produkter/organismer.
5 § Hushållnings-/kretsloppsprincipen –  Verksamhetsutövaren och de som vidtar åtgärder är skyldiga att hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.
6 § Lokaliseringsprincipen – För en verksamhet eller åtgärd ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.
7 § Skälighetsprincipen - Kraven i 2-5 och 6 ska inte vara orimliga att uppfylla. Skyddsåtgärder/försiktighetsmått vägs mot kostnaderna.
8 § Skadeansvaret - Den som har orsakat en skada eller olägenhet ansvarar för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. ”Förorenaren betalar”
9 § Stoppregeln - Om en verksamhet eller åtgärd befaras orsaka skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, får verksamheten bedrivas eller åtgärden vidtas endast om regeringen finner att det finns särskilda skäl.
Tillämpning: Portalparagrafen utgör grunden och syftet för miljöbalken, fungerar styrande men ej konkret bindande. Miljöbalken är tillämplig på allting som motverkar syftet med miljöbalken. Hänsynsreglerna gäller för hela verksamheten, eftersom reglerna är tillämpliga på all verksamhet som påverkar miljön. Reglerna är grundläggande i sin karaktär (principer) och utgör riktlinjer för övrig miljölagstiftning. De är bindande men saknar konkretisering.
Berörd verksamhet: Alla verksamheter och åtgärder
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås: www.gu.se/miljo
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Kunskapskrav, undersökningsplikt, och förebyggande åtgärder

Miljöbalk (1998:808): 26 kap. 19 § Verksamhetsutövarens kontroll
Beskrivning: Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. Den som bedriver sådan verksamhet skall lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det.
Tillämpning: Analyser av avloppsvatten från Medicinareberget genomförs kontinuerligt.
Universitetets kontrollerar förlöpande och vidtar åtgärder för att motverka och förebygga negativ miljöpåverkan inom ramen för miljöledningssystemet.
Tillsynsmyndighet kräver i dagsläget inte någon kontinuerlig rapportering från universitetet.
Denna paragraf kompletteras i mångt och mycket av Förordningen (1998:901) om egenkontroll, se egen rubrik
Berörd verksamhet: All verksamhet
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås: www.gu.se/miljo
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Skyldighet att varna och tillkalla hjälp

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 1 §
Beskrivning: Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön skall, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om att det föreligger en överhängande fara för en brand eller en sådan olycka.
Tillämpning: Den enskilde personen har en skyldighet att varna och tillkalla hjälp.
Berörd verksamhet: Alla anställda och studenter
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås: Rutiner inom säkerhetsarbetet
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

Miljöbalk (1998:808): 6 kap. 1 §
Miljöbalk (1998:808): 6 kap. 4 §
Beskrivning: En MKB ska ingå i en ansökan om tillstånd (ibland anmälan) att anlägga, driva eller ändra verksamheter enligt 9 kap. eller enligt föreskifter. Verksamhetsutövaren ska också samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och enskilda som kan bli berörda.
Tillämpning: Miljöfarliga verksamheter på Göteborgs Universitet   t ex kemilabben, ska upprätta en MKB
Berörd verksamhet: Anställda vid berörda institutioner
Kontroll: Enligt rutin "Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs"


Miljöhandboken för Göteborgs universitet
Beslutat av/datum: Miljöchef/2009-01-19
Diarienr: F8 70/09

 

Till sidans topp

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/lagstiftning/Allmant/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2015-06-03