Till startsida

Att utvärdera om miljölagstiftning och andra krav efterlevs

Syfte

Syftet är att beskriva hur universitetet utvärderar om miljölagstiftning och andra krav efterlevs.

Omfattning

Denna rutin omfattar hela universitetet.

Ansvar

Universitetsnivå:
Miljöcontrollern ansvarar för att utvärdera om universitet efterlever miljölagstiftning och andra krav, minst en gång per år.

Fakultetsnivå:
Fakultetsledningen ansvarar för att utvärdera om fakulteten efterlever miljölagstiftning och andra krav minst en gång per år.

Miljörevisorer:
Miljörevisorer ansvarar för att kontrollera efterlevnad av miljölagstiftning och andra krav i samband med revision.

Genomförande

Miljöenheten har tagit fram en checklista för lagefterlevnad som miljöcontrollern skickar ut till miljösamordnarna på fakulteterna 1 gång per år. Miljösamordnaren fyller i checklistan för fakulteten och skickar tillbaka ifylld lista till miljöcontrollern som sammanställer inkomna svar vilka används på universitetsledningens genomgång som redovisande dokument för utvärdering av lagefterlevnad. På samma sätt kan fakulteten använda sin checklista som redovisande dokument vid fakultetsledningens genomgång.

Utvärderingen om universitetet efterlever miljölagstiftning och andra krav görs dessutom vid nedanstående  tillfällen:

- Vid intern och extern miljörevision utvärderas om den reviderade enheten efterlever miljölagstiftning och andra krav.

- Vid hantering av avvikelser görs en utvärdering, eftersom avvikelser rapporteras om miljölagstiftning eller andra krav inte efterlevs.

Redovisande dokument

  • Checklista för lagefterlevnad
  • Revisionsrapporter
  • Minnesanteckningar från ledningens genomgång
     

Miljöhandboken för Göteborgs universitet


Fastställt av/datum: Miljöchef/2008-03-07
Reviderat av/datum: Miljöcontroller/2010-03-19
Diarienummer: F8 70/08

Miljologgor

Kontaktinformation

Miljöenheten, Göteborgs universitet

Box 170, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Aschebergsgatan 44

Telefon:
031-786 1545

Till sidans topp

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/lagstiftning/Attutvarderaommiljolagstiftningefterlevs/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2015-06-03