Till startsida

Avfallslagstiftning

Lag att källsortera/vilka fraktioner?
Kompost måste anmälas
Universitetet får inte transportera avfall
Farligt avfall, allmänna bestämmelser
Elektronikavfall, ett farligt avfall
Kemikalieavfall, ett farligt avfall
Riskavfall (radioaktivt, smittförande och biologiskt mm)
Sortering av bygg- och rivningsavfall
Avfall från fartyg i hamn
Fastighetsägarens skyldighet om avfallsutrymmen, behållare mm
Lokala avfallsföreskrifter i annan kommun än Gbg
 

Lag att källsortera/vilka fraktioner?

Föreskrifter för avfallshantering i Göteborg, bilaga 2 samt 2 kap 1 §
Avfallsförordningen (2011:927) 25 § m.fl.
Miljöbalk (1998:808): 15 kap. 1, 2, 4 och 5a §§
Beskrivning:
Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som ägaren gör sig av med eller tänker eller är skyldig att göra sig av med. Producenten ska se till att avfallet samlas in och att uttjänta produkter tas omhand. Med producent avses den som i sin yrkesmässiga verksamhet producerar avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl.
- Hushållsavfall: Avfall som kommer från hushåll samt jämförligt avfall från annan verksamhet. De vanliga soporna skall sorteras ut och hämtas av kretsloppsnämndens upphandlade transportör.
- Förpackningar och returpapper: Förpackningar (av metall, glas, plast och papp) och returpapper skall sorteras ut.
- Farligt avfall (riskavfall): Batterier, kyl och frys, elektriska/elektroniska produkter, kemikalier etc skall sorteras ut. Olika slag av farligt avfall får inte heller blandas med varandra eller med andra slag av avfall, andra ämnen eller material. Farligt avfall skall i avvaktan på borttransport förvaras åtskilt och på ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt betryggande sätt. Lämnare av farligt avfall (universitetet) har en anteckningsskyldighet om mängder farligt avfall som skickas iväg enligt Avfallsförordningen 55 §. Se vidare om farligt avfall under egen rubrik.
- Processavfall: Större mängder avfall som uppstår från en ”process” eller materialbearbetning, t.ex. i verkstäder, skall sorteras och transporteras bort av upphandlad avfallsentreprenör, skiljt från hushållsavfallet.
Tillämpning: Alla dessa fraktioner skall sorteras ut enligt lag.
Berörd verksamhet: Avfallshanteringen i hela verksamheten
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:
- Information om avfallshantering vid Göteborgs universitet

Rutiner för hantering av elektronikavfall (pdf, öppnas i nytt fönster)- Rutin för farligt avfall, se avfallsplanen

Universitetets avfallsplan (pdf, öppnas i nytt fönster) - Ansvarsbeskrivning för universitetets avfallshandläggare
- Ansvarsbeskrivning för Fastighetschef
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Kompost måste anmälas

Föreskrifter för avfallshantering i Göteborg, kap. 3: § 4-5
Att kompostera själv!
Beskrivning: Lätt nedbrytbart biologiskt avfall som uppkommer inom en fastighet får komposteras på fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön. Komposteringen skall ske i ändamålsenligt anordnad behållare. I Göteborgs kommun krävs anmälan till kretsloppskontoret.
Tillämpning: Lätt nedbrytbart biologiskt avfall kan komposteras i egen regi. Dock skall detta föregås av en anmälan till kretsloppskontoret.
Berörd verksamhet: Verksamhet som avser att kompostera eget avfall.
Verksamheter som redan idag komposterar, t ex Tjärnö och Stenebyskolan, administrerar och efterlever regler i enlighet med gjord anmälan.
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:
Verksamhet som avser att kompostera ansvarar för att anmäla detta till Kretsloppskontoret, se Universitetets avfallsplan. I dessa verksamheter skall regler utarbetas för skötsel av komposten.
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Universitetet får inte transportera avfall

Miljöbalk (1998:808): 15 kap. Avfall och producentansvar 18 §
Avfallsförordningen (2011:927) 36 § och 53 §
Föreskrifter för avfallshantering i Göteborg, 2 kap. 1 §/3 kap. 3 §
Avfallsförordningen (2011:927) 36-37, 42 §§
EG-förordning 1013/2006

Beskrivning: Om avfall skall transporteras genom kommunens försorg (t ex allt hushållsavfall), får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för ändamålet ta befattning med transporten.
Den som lämnar över annat avfall än hushållsavfall för transport är skyldig att kontrollera att transportören har tillstånd enligt 36 § Avfallsförordningen, är anmäld enligt 41 eller 46 §§ Avfallsförordningen eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 43-44 §§ Avfallsförordningen eller har undantagits från anmälningsplikt. I fråga om farligt avfall skall avfallslämnaren även kontrollera att mottagaren har det tillstånd som krävs för att hantera avfallet.
Tillämpning:
- Hushållsavfall/hushållsliknande avfall (de "vanliga" soporna); från universitetet skall transporteras bort av den avfallshämtare som Kretsloppsnämnden har bestämt. För detta avfall gäller de kommunala avfallstaxorna. Om kompostering, nedgrävning, egen förbränning eller annan återvinning skall ske, måste särskilda tillstånd sökas.
Övrigt avfall: Övrigt avfall, t ex producentansvarsavfall och farligt avfall, skall transporteras bort av en transportör med vederbörliga tillstånd. Den av universitetet upphandlade transportören skall användas.
*Göteborgs universitet har sökt och medgivits tillstånd från Länsstyrelsen att transportera vissa mängder farligt avfall (diarienummer F8 3627-04) till och med 2009-09-20. Universitetets avfallshandläggare skall kontaktas om någon inom universitetet avser att transportera farligt avfall enligt detta undantag. Undantaget tillämpas i dagsläget av Tjärnö marinbiologiska laboratorium samt Stenebyskolan.
Berörd verksamhet: All avfallshantering
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:
- Vid upphandling (annat avfall än hushållsavfall) kontrolleras att transportören har tillstånd enligt 36 § Avfallsförordningen, är anmäld enligt 41 eller 46 §§ Avfallsförordningen eller har undantagits från anmälningsplikt. I fråga om farligt avfall skall avfallslämnaren även kontrollera att mottagaren har det tillstånd som krävs för att hantera avfallet. Dessutom kontrolleras att entrepenören har godkända transporttillstånd från Kretsloppskontoret.
- Verksamheter som transporterar farligt avfall, med stöd av ovanstående undantag, ansvarar för att anmäla detta till miljöcontrollern/avfallshandläggaren, samt att föra vederbörliga anteckningar.
- Universitetets avfallshandläggare ansvarar för att förnya anmälan om undantag för farligt avfallstransporter hos länsstyrelsen vid behov, samt att kontrollera att tillståndet inte överskrids etc.

Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Farligt avfall, allmänna bestämmelser

Avfallsförordningen (2011:927) 3 § samt bilaga 1 och 4
Avfallsförordningen (2011:927): 16-19 §§ (Hantering av farligt avfall)
Avfallsförordningen (2011:927) 60 § (Transportdokument)
EG-förordning 1013/2006

Beskrivning: Farligt avfall är sådant avfall som i avfallsförordningen är markerat med en asterisk (*) i bilaga 4 eller annat avfall som har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 1 till förordningen.
- Hantering av farligt avfall: Olika slag av farligt avfall får inte blandas med varandra. Farligt avfall får inte heller blandas med andra slag av avfall eller andra ämnen eller material. Om olika slag av farligt avfall har blandats med varandra eller om farligt avfall har blandats med andra slag av avfall/andra ämnen/material, skall de olika slagen av avfall separeras från varandra. Detta gäller om det behövs från miljöskyddssynpunkt och om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Trots vad som sägs i första och andra styckena, får olika avfallsslag blandas med varandra eller med andra ämnen eller material, om syftet med blandningen är att förbättra säkerheten vid bortskaffande eller återvinning eller det annars görs på ett sätt som kan godtas från miljöskyddssynpunkt.
- Transportdokument: För varje transport av farligt avfall inom Sverige skall en avsändare upprätta ett transportdokument. Dokumentet skall innehålla uppgift om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd samt undertecknas av avsändaren och vid mottagandet av mottagaren. Kravet på transportdokument enligt första stycket gäller inte för transporter som är undantagna från tillståndsplikt enligt 36-37 §§.
- Anteckningsskyldighet: Den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer för anteckning om 1. den mängd avfall som uppkommer årligen, 2. de slag av avfall som uppkommer i verksamheten, och 3. de anläggningar som olika slag av avfall transporteras till. Anteckningarna skall bevaras i minst fem år.
- Undantag från tillståndsplikt för transport av farligt avfall:

Det krävs ett särskilt tillstånd för att
1. yrkesmässigt transportera avfall,
2. under ett kalenderår transportera

a) sammanlagt mer än 100 kilogram eller 100 liter farligt avfall, eller
b) mer än 10 ton eller 50 kubikmeter övrigt avfall,

Särskild tillstånd krävs också för att transportera avfall som innehåller PCB, kvicksilver (undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid eller kadmium. Frimängderna gäller inte smittförande avfall.
Tillämpning: Alla anställda som handhar farligt avfall ansvarar för att efterleva den rutin som utarbetats för hantering av farligt avfall och avfallsrummen.
Farligt avfall skall ej blandas med annat avfall, ej heller med annat farligt avfall. Elektronikavfall, kemikalierester är exempel på farligt avfall.
Avsändaren av avfall på institution, i vissa fall farligt avfallshämtaren, skall upprätta ett tranportdokument, innehållande alla ovanstående uppgifter, för varje transport av farligt avfall.
Universitetets avfallshandläggare för anteckningar om farligt avfall enligt ovanstående bestämmelser. Görs med hjälp av fakturor och avfallsstatistik på universitetet.
Berörd verksamhet: Avfallshanteringen i hela verksamheten
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:
Rutin för farligt avfall, se avfallsplanen Transportdokument för elektronikavfall Transportdokument för övrigt farligt avfallKontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Elektronikavfall, ett farligt avfall

Avfallsförordning (2011:927) 25-29 §§
Föreskrifter för avfallshantering i Göteborg
Beskrivning: Alla el- eller batteridrivna produkter och ljuskällor. Den som innehar avfall som innehåller eller utgörs av elektriska eller elektroniska produkter skall sortera ut de elektriska och elektroniska produkterna och hantera dem skilt från annat avfall. Elektriska och elektroniska produkter som innehåller farliga komponenter ska hanteras som farligt avfall. Elektronikavfall ska lämnas vid återvinningscentralerna. Samt även hantera de elektriska och elektroniska produkterna på ett sätt som främjar återanvändning av hela eller delar av produkterna.
Tillämpning: Elektronikavfall, såsom glödlampor, lågenergilampor, lysrör, batterier, datorer och annan elektrisk eller elektronisk utrustning, skall sorteras ut och skickas med universitetets upphandlade farligtavfallsentreprenör.
För att produkterna skall kunna återvinnas skall förvaring ske så att inte produkterna förstörs. Exempelvis förstörs elektronik om det utsätts för fukt, vilket också orsaker läckage av farligt kemikalier från produkterna.
Elektronikavfall är farligt avfall, se vidare under ”Farligt avfall, allmänna bestämmelser” om transportintyg mm.
Berörd verksamhet: All verksamhet med elektronikskrot
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:

Rutin för farligt avfall, se avfallsplanen Transportdokument för elektronikavfall Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Kemikalieavfall, ett farligt avfall

Avfallsförordning (2011:927) 16-19 §§
Miljöbalk (1998:808): 26 kap. 22 §
Beskrivning: Förutom de allmänna reglerna för farligt avfall, se ovan, gäller en lång rad ytterligare bestämmelser för kemikalieavfall. De gäller främst förvaring och förpackning men även blandning mm. Man ska vara försiktig när man hanterar kemikalierna och samla in vissa miljöfarliga kemikalier i särskilda kärl. Man är även skyldig att göra undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.
Tillämpning: Kemikalieavfall skall hanteras så att inte fara uppstår för miljö eller hälsa.
Kemikalieavfall är farligt avfall, se vidare under ”Farligt avfall, allmänna bestämmelser” om transportintyg mm.
Berörd verksamhet: All verksamhet med kemikalier, främst laboratorier, verkstäder och vaktmästerier.
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:
Rutin för farligt avfall, se avfallsplanen Transportdokument för övrigt farligt avfall Viss vägledning kan även fås av universitetets regler för riskavfall
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Riskavfall (radioaktivt, smittförande och biologiskt mm)

AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker
SOSFS 2005:26 Smittförande avfall
Strålskyddslag (1988:220) 13 §
Strålskyddsförordning (1988:293)
Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSIFS 2001:1) om hantering av radioaktivt avfall och kärnavfall vid kärntekniska anläggningar
Beskrivning: Riskavfall är ett samlingsbegrepp för radioaktivt-, läkemedels-, smittförande-, skärande/stickande och biologiskt avfall. Dekontaminering ska utföras i den omfattning som behövs för att förhindra att biologiskt avfall orsakar ohälsa. Dekontaminering ska ske så tidigt som möjligt med medel/metoder som är anpassade. Hantering och överlämnande av avfall och annat kontaminerat material ska göras enligt rutiner. Den som transporterar/omhändertar sådant avfall ska i förväg få information om avfallet samt om riskerna. Smittförande avfall får inte ingå i återvinningssystem, komprimeras eller deponeras. Det smittförande avfallet ska samlas in i slagtåliga och täta behållare. Skärande/stickande avfall ska förvaras i behållare som skyddar mot skador. Smittförande avfall ska hanteras av anläggning med erforderliga tillstånd. Läkemedelsavfall ska lämnas till Apoteket i särskilda plastpåsar. Radioaktivt avfall ska slutförvaras på ett sätt som är tillfredställande ur strålskyddssynpunkt eller överlämnas till en producent som är skyldig att ta hand om avfallet. Planer ska upprättas för hantering och slutförvaring av allt avfall som tillförs anläggningen. Planerna ska innehålla uppgifter om:
♦ mängder av olika avfallkategorier
♦ uppskattat nuklidspecifikt innehåll av radioaktiva ämnen
♦ sortering, behandling, mellanlagring av avfallet, planerad slutförvaring av avfallet
♦ tidsplaner för behandling mellanlagring och överföring till slutförvaring.
Vid anläggningen ska det finnas ett register över det avfall som utan ytterligare behandling ska överföras till slutförvaring i Sverige eller som avses att mellanlagras längre än två år. Registret ska vara indelat i avfallposter som motsvaras av kolli, komponent, behållare eller annan enhet som överensstämmer med hanteringen av avfallet. Skriftliga instruktioner ska finnas för sortering, behandling och mellanlagring av avfallet samt för bestämning av innehållet av radioaktiva ämnen. En rapport som avser det gångna kalenderåret ska ha inkommit till Statens strålskyddsinstitut före mars månads utgång. Riskavfall klassas nästan uteslutande som farligt avfall och samma grundläggande regler gäller, se vidare ”Farligt avfall – allmänna bestämmelser”. Det finns dock vissa tillkommande regler som gäller för riskavfall specifikt. Bestämmelserna omfattar förpackning, märkning, avdödning av smitta mm.
Tillämpning: Alla dessa regler skall följas för denna typ av avfall. Tillämpning inom universitet administreras av universitetets skyddsingenjör inom arbetsmiljöarbetet.
Berörd verksamhet: Alla som hanterar riskavfall, främst laboratorier inom Sahlgrenska akademin och Naturvetenskapliga fakulteten
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:
Riskavfall vid Göteborgs universitet
Kontroll: Universitetets skyddsingenjör vid Fastighetsavdelningen bedriver viss kontroll att riskavfall hanteras på ett säkert sätt.

Sortering av bygg- och rivningsavfall

Avfallsförordning (2011:927)

Förskrifter för avfallhantering i Göteborg
Beskrivning: Med bygg- och rivningsavfall menas avfall från husbyggnad, ombyggnad, reparationer, anläggningsarbeten och rivning inklusive schaktmassor. Även fasta inventarier från byggnader räknas med. Bygg- och rivningsavfall skall sorteras ut vid källan, förvaras, transporteras och lämnas åtskilt. Vissa bygg- och rivningsavfall är också farligt avfall och ska hanteras enligt de bestämmelserna. Undantag medges endast vid små mängder avfall, otillräckligt utrymme eller om förhållandena i övrigt är sådana att sortering på plats inte är möjlig. Osorterat avfall kan i dessa fall lämnas mot avgift.
Tillämpning: Vid byggprojekt som universitetet ansvarar för skall de anlitade byggföretagen sortera avfallet.
Berörd verksamhet: Vid byggprojekt (Fastighetsavdelningen)
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås: När Fastighetsavdelningen upphandlar bygg- eller rivningskonsult skall detta krav hanteras, t ex vid kontraktsskrivning.
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Avfall från fartyg i hamn

Avfallsförordning (2011:927) 23 §
Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg 3 kap. 1, 2, 7 §§
Beskrivning: Från mottagningsanordning för avfall från fartyg i hamn skall genom kommunens försorg transporteras bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester av andra skadliga ämnen som det är förbjudet att släppa ut enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen. Detta gäller inte oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten som avses i 3 kap. 1 § samma lag eller barlastvatten eller tankspolvätska som avses i 2 § samma kapitel. Den som tar emot sådant vatten ska se till att mottagningsanordningarna är placerade och utformade så att de fartyg som använder dem inte orsakas onödig försening.
I en hamn som inte är kommunägd skall hamnens innehavare för kommunen ange behovet av renhållningstjänster i den ordning som har bestämts av kommunfullmäktige eller den kommunala nämnd som fullmäktige bestämmer.
Tillämpning: Hamnar i GU:s försorg skall efterleva detta.
Berörd verksamhet: Tjärnö och Kristineberg.
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:
Rutiner på Tjärnö MBL och Kristineberg
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Fastighetsägarens skyldighet om avfallsutrymmen, behållare mm

Föreskrifter för avfallshantering i Göteborg, 2 kap. 4-9 §§ samt 3 kap. 9-10 §§
Beskrivning: Varje fastighetsinnehavare är skyldig att hålla dem som bor eller är verksamma i fastigheten informerade om var möjlighet finns att lämna utsorterade fraktioner av avfall samt att hålla dem som bor i eller är verksamma i fastigheten informerade om de gällande föreskrifterna för avfallshantering samt verka för att dessa efterlevs.
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare skall tillse att det inom eller vid fastigheten finns särskilda avfallsbehållare och/eller avfallsutrymmen, åtminstone för blandat avfall eller restavfall respektive lättnedbrytbart biologiskt avfall samt för grovavfall. Vad gäller grovavfall räcker det om avfallsbehållare/ avfallsutrymme finns tillgängligt med regelbundna intervall. Avfallsbehållare som används för uppsamling av blandat avfall, restavfall, lättnedbrytbart biologiskt avfall samt grovavfall skall vara godkända av kretsloppsnämnden. Kretsloppsnämnden tillhandahåller de behållare som behövs om inte annat överenskommits. Lock, slanganslutningar och andra tömningsanordningar för slutna tankar och slamavskiljare skall vara av typ som godkänts av kretsloppsnämnden. Efter samråd med fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren fastställer kretsloppsnämnden slag och antal av behållare för varje fastighet. I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och utrymmet är avsett. Avfall skall vara emballerat så att skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall tillse att avfallsbehållare vid avhämtningen/tömningen är placerade tydligt och avgränsat så att hämtning underlättas så långt möjligt. Utrymmen, behållare och andra anordningar skall vara så beskaffade och skötas på sådant sätt att olägenhet inte uppstår. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren skall se till att avfallsbehållare och avfallsutrymmen rengörs vid behov så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Detta gäller inte latrinbehållare. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall tillse att slamavskiljare, fettavskiljare, spolgropar, pumpgropar, oljeavskiljare samt slutna tankar är lätt tillgängliga för tömning. Anslutningar får inte vara övertäckta. Det skall tydligt framgå till vilken fastighet anslutningen hör. Slutna tankar, slamavskiljare, fettavskiljare, spolgropar, pumpgropar och oljeavskiljare skall skötas noga och underhållas genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens försorg. Latrinbehållare av engångstyp skall vid hämtningstillfället vara försluten genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens försorg. Det åligger fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren att se till att transportväg fram till avfallsbehållare och avfallsutrymme varifrån avfall skall avhämtas hålles lätt framkomlig.
Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare skall tillse att behållare inte fylles mer än att de lätt kan tillslutas och bortforslas. Kärl utan lock får inte överfyllas.
Tillämpning: På universitetets fastighetsägare vilar detta ansvar.
I de fall universitetet äger fastighet skall ägaren efterleva ovanstående.
Berörd verksamhet:
- Byggentreprenörer/arkitekter som fastighetsavdelningen anlitar ser till att ovanstående efterlevs vid byggprojekt.
- Fastighetsavdelningen hanterar detta i den mån universitetet är fastighetsägare.
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås: Inga
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Lokala avfallsföreskrifter i annan kommun än Gbg

www.stromstad.se
www.dalsland.se
www.mariestad.se

www.lysekil.se


Beskrivning: Varje kommun har en egen Renhållningsordning, t ex Strömstad, Mariestad, Lysekil och Bengtsfors.
Tillämpning: Gäller den kommun som verksamheten är lokaliserad i.
Berörd verksamhet: Verksamhet lokaliserad utanför Göteborgs stad.
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås: Egna dokument i berörda verksamhet om reglerna skiljer sig från Göteborgs kommun.
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs


Miljöhandboken för Göteborgs universitet
Beslutat av/datum: Miljöchef/2009-05-26
Diarienr: F8 70/09

Till sidans topp

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/lagstiftning/Avfall/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2015-06-03