Till startsida

Genmodifierade organismer GMO

För stöd och information runt GMO och lagkrav har tillsynsmyndigheterna (t ex jordbruksverket och arbetsmiljöverket) samordnat sig och skapat webbportalen "Genvägen" (http://www.gmo.nu/).

Utredningskrav/Riskbedömning
Skyddsåtgärder
Utvärdering av etisk hänsyn
Uppdatering av gjorda utredningar/riskbedömningar
Märkning av genetiskt modifierade växter
Ansökan om tillstånd för anläggning
Anmälan av innesluten användning
Förändringar i verksamhet eller anläggningen
Gentekniknämnd
Transport av GMO
Underrättelseskyldighet vid olycka
Innesluten användning av GMO
Specifikt för innesluten användning av GMM
Tillstånd och regler för utsättning av GMO

Utredningskrav/Riskbedömning

Miljöbalk (1998:808) 13 kap. Genteknik
Förordning (2000:271) om innesluten användning av GMO
Arbetsmiljöverkets föreskrift om innesluten användning av GMM (AFS 2011:2)
Beskrivning: Den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet med innesluten användning (verksamhet där någon modifierar organismer genetiskt eller odlar, förvarar, transporterar, destruerar eller på annat sätt hanterar sådana GMO (=genetiskt modifierade organismer) och använder specifika inneslutningsåtgärder för att begränsa dessa organismers kontakt med allmänheten och miljön) av GMO skall göra en utredning med bedömning av skaderisker. Utredningen skall kunna läggas till grund för en tillfredsställande bedömning av vilka hälso- och miljöskador som organismerna kan orsaka. Utredningen skall vara gjord i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. En verksamhet ska klassificeras som en F-, L- eller R-verksamhet enligt AFS 2000:5.
F-verksamhet:
innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer med försumbar/ingen risk för skador på människors hälsa eller miljön.
L-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer med låg risk för skador på människors hälsa eller miljön.
R-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer med måttlig/hög risk för skador på människors hälsa eller miljön.
Allmänna principer för riskbedömning har utvecklats i andra sammanhang än just genteknik. Principerna kan också tillämpas vid riskbedömning av GMO. Begreppet "risk" består av två olika delar; sannolikhet och konsekvens. Sannolikhet är hur troligt det är att en händelse inträffar. Konsekvens är effekten av händelsen om den skulle inträffa. Viktiga parametrar för en riskbedömning är bl.a. organismens biologi, egenskaper hos det modifierade genomet, dess eventuella effekter i miljön, hur organismen ska användas och hur omgivningen ser ut. Principen att man ska bedöma risken i det enskilda fallet är viktig, eftersom de parametrar som kan påverka risken kan variera mycket från fall till fall.
Vid innesluten användning av GMO utgår riskbedömningen från vad som skulle kunna hända om organismen skulle slippa ut från inneslutningen. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2000:5 om innesluten användning av GMM (genetiskt modifierade mikroorganismer) kan användas även för GMO generellt. I denna AFS finns en uppräkning av olika faktorer som det är viktigt att ta hänsyn till och en beskrivning av tillvägagångssättet för riskbedömning. Viktiga faktorer är t.ex. mottagarorganismens egenskaper som förmågan att skada människor, djur, växter eller miljön i övrigt, på vilket sätt modifieringen kan påverka egenskaperna hos GMM, hur hanteringen kan påverka risken och vilken omgivning som kan komma att påverkas av ett utsläpp.
Riskbedömningen ska också dokumenteras så att det går att bedöma om de relevanta faktorer, som påverkar valet av skyddsåtgärder, har beaktats. Dokumentation ska också finnas som tydligt visar att översyn och uppdatering av skyddsåtgärder/riskbedömningen har gjorts. Dokumentationen ska också kunna redovisas på begäran av tillsynsmyndigheten.
Tillämpning: Utredningar som innehåller en tillfredsställande bedömning av vilka hälso- och miljöskador som organismerna kan orsaka.
Berörd verksamhet: Berörda laboratorier
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:
- Regler för hantering av GMO
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Skyddsåtgärder

Förordning (2000:271) om innesluten användning av GMO 9, 10 §§
Arbetsmiljöverkets föreskift om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2)
Beskrivning: Den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet med innesluten användning av genetiskt modifierade organismer skall, i samband med den riskbedömning, bedöma vilka skyddsåtgärder som behövs. I 2 kap. 3 § miljöbalken finns en bestämmelse om skyldighet att utföra sådana skyddsåtgärder.
Vid innesluten användning av genetiskt modifierade organismer skall fysiskt hinder eller en kombination av fysiska och andra hinder användas för att begränsa organismernas kontakt med allmänheten och miljön. Dessutom ska följande skyddsåtgärder övervägas för GMM/GMO:
♦ En genetiskt modifierad organism med en så liten risk för hälsa och miljö som verksamheten medger ska väljas.
♦ Arbetsmetoder, processer och tekniska anordningar väljs och utformas så att risken reduceras och exponering för genetiskt modifierade mikroorganismer undviks.
♦ Skyddsåtgärder vidtas vid källan.
♦ Arbetet förläggs till särskild tid/plats. Endast personal som behövs är närvarande.
♦ Personlig skyddsutrustning används.
♦ Allmänna principer för god mikrologisk praxis enligt bilaga 3A (AFS 2000:5) ska tillämpas vid all innesluten användning av genetiskt modifierade organismer. Dessutom ska skyddsåtgärder enligt tillämplig tabell och skyddsnivå i bilaga 3B (AFS 2000:5) tillämpas.
♦ Lokaler, inredning och utrustning ska vara utformade så att riskerna och spridningen minimeras samt att rengöring och dekontaminering underlättas.
♦ Kontroll och underhåll ska utföras i den omfattning som behövs för att förhindra skada på människors hälsa och miljön.
♦ Skyltar med varselmäkning ska finnas vid ingångar till lokaler och arbetsområden vid skyddsnivå 2-4. Skyltar ska ha en symbol för biologisk fara enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:13) om skyltar och signaler, uppgift om skyddsnivån, i förekommande fall texten "Smittrisk" samt övrigt information som behövs. Skyltar som avser skyddsnivå 3 och 4 ska också ha uppgift om tillträdesbegränsningar. Vid användning på skyddsnivå 2-4 ska material inklusive behållare och annan utrustning, som innehåller genetiskt modifierade organismer, märkas och förses med samma uppgifter som skyltarna.
♦ Rengöring och dekontamering ska utföras i den mån det krävs för att undvika skada på människors hälsa och miljön.
♦ Avfall och annat material som består av eller innehåller genetiskt modifierade organismer ska hanteras enligt rutiner så att risker för människors hälsa och miljön förebyggs.
♦ God personlig hygien ska iakttas av den som kommer i kontakt med genetiskt modifierade organismer. Den utrustning som behövs för detta ska finns lätt tillgänglig.
♦ Verksamhetsutövaren ska se till att det finns rutiner för rapportering till arbetsledningen av ohälsa med samband till genetiskt modifierade organismer och olycksfall/tillbud samt samverkan med berörda för att utreda orsakerna till det inträffade.
♦ Vid R-verksamhet ska verksamhetsutövaren upprätta en beredskapsplan för åtgärder om oavsiktligt utsläpp som kan orsaka skador på människors hälsa och miljön. Arbetsmiljöverket, kommunal räddningstjänst och miljö- och hälsoskyddsnämnden ska vid olycka omedelbart underättas om de närmare omständigheterna kring olyckan, identiteten och mängden av de genetiskt modifierade mikroorganismer som släppts ut, all relevant information för att bedöma olyckans inverkan på hälsa och miljö samt vilka räddningsåtgärder som vidtagits.
Tillämpning: Den som hanterar GMO/GMM skall vara förtrogen med denna lagstiftning
Berörd verksamhet: Berörda laboratorier
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:
- Regler för hantering av GMO
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Utvärdering av etisk hänsyn

Miljöbalk (1998:808) 13 kap. Genteknik
Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 1995:33) om användning av genetiskt modifierade djur, 5 §
Fiskeriverkets föreskrift (FIFS 2004:2) om genetiskt modifierade vattenlevande organismer 3 §
Beskrivning: Allmänt i miljöbalken: Särskild etisk hänsyn skall tas vid innesluten användning och avsiktlig utsättning av GMO. Vilket preciseras mer i de båda föreskrifterna:
Vid iakttagande av försiktighetsmått enligt 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) ska utifrån etiska aspekter en uppskattning göras av det vetenskapliga värdet och allmännyttan av att ta fram och använda det genetiskt modifierade djuret i förhållande till
a. risker för människors hälsa,
b. risker för djurlidande och djurs hälsa, eller
c. ekologiska risker vad gäller genetisk utarmning och spridning till icke avsedda miljöer.
Tillämpning: En vägning av den etiska hänsynen skall göras i samband med utredning av risker och skyddsåtgärder.
Berörd verksamhet: Berörda laboratorier
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:
- Regler för hantering av GMO
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Uppdatering av gjorda utredningar/riskbedömningar

Förordning (2000:271) om innesluten användning av GMO, 13 §
Beskrivning: Bedömningarna av risker och skyddsåtgärder skall ses över och uppdateras regelbundet. En sådan översyn skall dock göras omedelbart om:
1. klassificeringen inte längre är riktig
2. vald skyddsnivå inte längre är tillräcklig,
3. de vidtagna skyddsåtgärderna inte längre är tillräckliga, eller
4. det mot bakgrund av ny vetenskaplig eller teknisk kunskap finns anledning att misstänka att en bedömning inte längre är riktig.
Tillämpning: Uppdateringar och förnyade utredningar görs vid behov eller om ovanstående
Berörd verksamhet: Berörda laboratorier
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:
- Regler för hantering av GMO
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Märkning av genetiskt modifierade växter

Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2001:20) om innesluten användning av genetiskt modifierade växter 9 §
Beskrivning: Vid innesluten användning av genetiskt modifierade växter skall det genom märkning framgå att det är fråga om genetiskt modifierade organismer.
Tillämpning: Genom lapp eller annan märkning skall det framgå att växten är genmodifierad.
Berörd verksamhet: Verksamheter med genetiskt modifierade  (GM) växter
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:
- Regler för hantering av GMO
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Ansökan om tillstånd för anläggning

för GM-växter, GM-djur (icke vattenlevande) och GM-djur (vattenlevande)
Förordning (2000:271) om innesluten användning av GMO, 28 §
Jordbruksverket föreskrift (SJVFS 2001:20) om innesluten användning av genetiskt modifierade växter 5 §
Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 1995:33) Användning av genetiskt modifierade djur, 6 §
Fiskeriverkets föreskrift (FIFS 2004:2) om genetiskt modifierade vattenlevande organismer 4 §
Beskrivning: Ansökan om brukande av anläggning enligt 28 § förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer skall göras av verksamhetsutövaren och innehålla de uppgifter som framgår av bilagan till föreskrifterna.
Ansökan skall lämnas till Statens jordbruksverk för anläggning med GM-växter och GM-djur (icke vattenlevande)
Ansökan skall lämnas till Fiskeriverket för anläggning med GM vattenlevande djur
Verksamhet får ej påbörjas innan tillstånd, med eventuella villkor, meddelas av myndigheten.
Tillämpning: Varje forskare alternativt prefekt skall se till att ansökan finns för anläggningen som forskningen planeras att genomföras för.
Övergripande bestämmelser finns i ovanstående förordning med specifika uppgifter finns i respektive föreskrift.
Berörd verksamhet: Berörda laboratorier
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:
- Regler för hantering av GMO
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Anmälan av innesluten användning

för GM-växter, GM-djur (icke vattenlevande) och GM-vattenlevande djur
Förordning (2000:271) om innesluten användning av GMO, 29 §
Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2001:20) om innesluten användning av genetiskt modifierade växter 7 §
Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 1995:33) Användning av genetiskt modifierade djur, 7 §
Fiskeriverkets föreskrift (FIFS 2004:2) om genetiskt modifierade vattenlevande organismer 5 §
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:2) om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer
Beskrivning: Anmälan om innesluten användning enligt 29 § förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer skall göras av verksamhetsutövaren och innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 2.
Anmälan skall ges in till Jordbruksverket för GM-växter och GM-djur (icke vattenlevande)
Anmälan skall ges till Fiskeriverket för GM vattenlevande djur
Verksamhet får ej påbörjas innan myndigheten givit sitt godkännande och meddelat eventuella villkor för verksamheten.
I en anmälan för en F-, L- och R-verksamhet ska de uppgifter som anges i bilaga 4,5 och 6 (AFS 2000:5) lämnas till Arbetsmiljöverket.
Tillämpning: Varje forskare skall anmäla sin forskning eller annan verksamhet med innesluten användning av GMO.
Övergripande bestämmelser finns i ovanstående förordning med specifika uppgifter finns i respektive föreskrift.
Berörd verksamhet: Berörda laboratorier
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:
- Regler för hantering av GMO
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Förändringar i verksamhet eller anläggning

Förordning (2000:271) om innesluten användning av GMO, 22 §
Beskrivning: Bestämmelser om skyldighet att underrätta tillsynsmyndighet (Jordbruksverket, Fiskeriverket och Arbetsmiljöverket) om förändring eller upphörande av verksamhet m.m. finns i 22 §. Sådan underrättelse skall ske innan en planerad förändring genomförs.
Tillämpning:
Berörd verksamhet: Berörda laboratorier
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:
- Regler för hantering av GMO
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Gentekniknämnd

Miljöbalk (1998:808) 13 kap. 19§ Genteknik
Beskrivning: Gentekniknämnden, skall följa utvecklingen på genteknikområdet, bevaka de etiska frågorna och ge råd om användningen av gentekniken. Nämnden ska också anmäla till regeringen om något användningsområde eller planerad användning av gentekniken kan ifrågasättas utifrån etiska och humanitära krav samt sprida kunskap om den gentekniska utvecklingen.
Tillämpning: Ingen tillämpning, men upplysningsvis,
Berörd verksamhet: Berörda laboratorier
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:
- Regler för hantering av GMO
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Transport av GMO

Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2001:20) om innesluten användning av genetiskt modifierade växter 10 §
Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 1995:33) Användning av genetiskt modifierade djur, 17 §
Fiskeriverkets föreskrift (FIFS 2004:2) om genetiskt modifierade vattenlevande organismer 9§
Transport av GM-växter: Vid transport av genetiskt modifierade organismer skall dessa vara förpackade och märkta på ett sådant sätt att det på varje förpackningsenhet klart framgår att den innehåller genetiskt modifierade organismer. Detta gäller dock inte kortare förflyttningar, t.ex. mellan växthus och klimatkammare.
Transport av GM-djur (icke vattenlevande): Transport av genetiskt modifierade djur ska ske i en bur, en behållare eller en transportvagn som säkerställer att djuren inte kan ta sig ut eller på annat sätt komma i kontakt med omgivningen. Buren, behållaren eller vagnen ska vara konstruerad så att den omöjliggör oplanerat öppnande eller intrång från utsidan medan transporten pågår. Emballaget ska vara märkt på så sätt att det klart framgår att innehållet består av genetiskt modifierade djur.
Transport av GM-djur (vattenlevande): 9 § Transport av genetiskt modifierade organismer skall ske på sådant sätt att spill eller genspridning till omgivningen inte uppkommer. Behållare som används vid transport skall vara av betryggande hållfasthet och ha en låskonstruktion som förhindrar oplanerat öppnande eller intrång. Behållare skall vara märkta så att det klart och tydligt framgår att innehållet är genetiskt modifierade organismer.
Tillämpning: Universitetet skall ej transportera GMO i egen regi. Om enskild forskare har för avsikt att transportera, ansvarar vederbörande för att alla bestämmelser är uppfyllda.
Berörd verksamhet: Berörda laboratorier
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:
- Regler för hantering av GMO
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Underrättelseskyldighet vid olycka

Förordning (2000:271) om innesluten användning av GMO, 31 §
Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2001:20) om innesluten användning av genetiskt modifierade växter 8 §
Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 1995:33) Användning av genetiskt modifierade djur, 16§
Fiskeriverkets föreskrift (FIFS 2004:2) om genetiskt modifierade vattenlevande organismer 8§
Beskrivning: Skyldigheten att underrätta tillsynsmyndigheten återfinns på flera ställen i lagstiftningen.
Olycka GM-växter: I händelse av olycka vid innesluten användning skall verksamhetsutövaren omedelbart underrätta Jordbruksverket samt vidta de åtgärder som krävs för att skydda människors hälsa och miljön. Detsamma gäller vid oväntad spridning av de vid transformationen överförda generna. En underrättelse skall innehålla följande uppgifter
1. närmare omständigheter kring olyckan eller spridningen,
2. samtliga nödvändiga uppgifter för bedömningen av olyckans eller spridningens inverkan på människors hälsa och miljön, samt
3. vilka åtgärder som har vidtagits.
Olycka GM-djur (icke vattenlevande): I händelse av olycka eller annat oplanerat utsläppande av genetiskt modifierade djur vid innesluten användning ska användaren respektive tillståndshavaren omedelbart underrätta Jordbruksverket samt vidta de åtgärder som krävs för att skydda människors och djurs hälsa eller miljön. En underrättelse ska innehålla följande uppgifter:
1. närmare omständigheter kring olyckan eller utsläppandet,
2. samtliga nödvändiga uppgifter för bedömningen av olyckans eller utsläppandets inverkan på människors och djurs hälsa eller miljön, och
3. vilka åtgärder som vidtagits. (SJVFS 2003:28)
Olycka GM-djur (vattenlevande): I händelse av olycka eller annat oplanerat utsläppande vid innesluten användning eller avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer skall användaren respektive tillståndshavaren omedelbart underrätta Fiskeriverket samt vidta de åtgärder som krävs för att skydda människors och djurs hälsa eller miljön. Underrättelsen skall innehålla följande uppgifter.
1. En redogörelse för de närmare omständigheterna kring olyckan eller utsläppandet.
2. Samtliga nödvändiga uppgifter för bedömningen av olyckans eller utsläppandets inverkan på människors- och djurs hälsa eller miljön.
3. Vilka åtgärder som har vidtagits.
Tillämpning: Vid olycka eller risk för oavsiktlig spridning skall myndigheter meddelas. Ansvaret ligger på den enskilda forskaren.
Berörd verksamhet: Berörda laboratorier
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:
Ingen definierad
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Innesluten användning av GMO

Förordning (2000:271) om innesluten användning av GMO
Beskrivning: Bestämmelser runt genmodifierade organismer. I denna förordning avses med:
Genetiskt modifierad organism (GMO): en organism vars genetiska material har ändrats på ett onaturligt sätt.
Skyddsåtgärd: en inneslutningsåtgärd eller ett försiktighetsmått i övrigt som vidtas för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada för människors hälsa eller miljön.
Tillsynsmyndighet: en myndighet som i bilagan, punkterna F och G, till Förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken anges som ansvarig för något av tillsynsområdena för innesluten användning.
Ny användning: en innesluten användning av GMO i en redan anmäld verksamhet och som jämfört med den anmälda verksamheten på betydligt sätt skiljer sig i fråga om vilka GMO som används eller metoderna för framställningen/användningen av organismerna.
Tillämpning: Den som hanterar GMO skall vara förtrogen med denna lagstiftning
Berörd verksamhet: Berörda laboratorier
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:
- Regler för hantering av GMO
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Specifikt för innesluten användning av GMM

Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2)
Arbetsmiljöverkets vägledning om GMM
Beskrivning: Är en arbetsmiljölagstiftning, men har ändå inkluderats här pga. av ha ett samlat grepp om genmodifiering.
Alla inneslutna användningar av GMM måste enligt den nuvarande lagstiftningen riskbedömas och med några få specificerade undantag vara anmälda till eller ha tillstånd från Arbetsmiljöverket. Riskbedömningen ligger till grund för de skyddsåtgärder som användaren behöver tillämpa för att förhindra eller motverka att hälsa eller miljö skadas.
Tillämpning: Den som hanterar GMM skall vara förtrogen med denna lagstiftning
Berörd verksamhet: Berörda laboratorier
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:
GU arbetsmiljösidor om GMM
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Tillstånd och regler för utsättning av GMO

Förordning (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön
Skogsstyrelsens föreskrift (SKSFS 1996:1) om avsiktlig utsättning och utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade skogsträd
Läkemedelsverkets föreskrift (LVFS 2004:10) om avsiktlig utsättning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade
Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2003:5) om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade växter
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Beskrivning: Krav på tillstånd för utsättning av GMO, samt andra regler om utsättning.
Tillämpning: All utsättning av GMO kräver tillstånd från tillsynsmyndighet. Eftersom GU endast sysslar med innesluten användning av GMO saknar denna lagstiftning tillämpning. Dock är lagstiftningen viktig att känna till.
Berörd verksamhet: Berörda laboratorier
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:
- Regler för hantering av GMO
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs
 


Miljöhandboken Göteborgs universitet
Fastställd av/datum: Miljöchef/2009-01-19
Diarienr: F8 70/09

Till sidans topp

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/lagstiftning/GMO/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2015-06-03