Till startsida

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet

Miljöprövningsförordning (2013:251)
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöbalk (1998:808) 9 kap.
Beskrivning: Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd definierar miljöfarlig verksamhet, samt anmälnings- och tillståndsplikt. I Miljöprövningsförordningen finns ett hundratal verksamheter definierade som anmälnings- eller tillståndspliktiga, alltifrån kärnkraftverk till vissa konstnärliga metoder.
Med miljöfarlig verksamhet avses utsläpp och användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa, omgivningen eller miljön.
Tillämpning: Flera verksamheter på universitetet har från och till identifierats som anmälningspliktiga. I dagsläget gäller det enbart GU:s kemiska och biologiska laboratorier (Medicinareberget m.m.).
Vid flera tillfällen har forskningsprojekt blivit definierade som miljöfarlig verksamhet eftersom lagstiftningen ofta inte tar hänsyn till omfattning/mängd av verksamhet, utan definitionen avser bara typ av process. Det är därför viktigt att verksamhetsansvariga personer är medveten om dessa bestämmelser.
Berörd verksamhet: Verksamhetsansvarig person ansvarar för att anmäla/söka tillstånd om anmälnings-/tillståndspliktig verksamhet.
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås: Inga regler utarbetade
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Ansökan och myndigheternas tillåtlighetsprövning, vid anmälnings-/tillståndsplikt

Miljöbalk (1998:808): 16-25 kap.
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Beskrivning: Regler om myndighetens tillåtlighetsprövning av miljöfarlig verksamhet, innehåll i ansökan m.m.
Regeringen, länsstyrelserna och andra förvaltningsmyndigheter, kommunerna, miljödomstolarna, Miljööverdomstolen och Högsta domstolen prövar mål och ärenden enligt miljöbalken. För Göteborgs Universitet är det främst kommunen som prövar tillstånd.
Länsstyrelser eller kommunerna ska bereda den som kan beröras av verksamheten tillfälle att yttra sig, samråda med de statliga och kommunala myndigheter som har väsentliga intressen att bevaka saken, hålla sammanträde med sakägaren och besiktning på platsen och underrätta den sökande och ge denna tillfälle att yttra sig.
Det är förbjudet att utan tillstånd/anmälan enligt miljöbalken att:
♦ Inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska anslutas.
♦ Bedriva miljöfarlig verksamhet eller ändra sådan verksamhet.
♦ Vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning, om åtgärden kan medföra risk för ökad spridning eller exponering av föroreningarna.
♦ Driva verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling.
♦ Driva bassängbad som är upplåtna åt många människor.
En anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöpåverkan. En anmälan ska även, i den utsträckning som behövs i den enskilda fallet, innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.
Tillämpning: Tillämpas vid anmälan/tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet, enligt ovan, till miljömyndigheter eller miljödomstol.
Berörd verksamhet: Endast aktuellt vid anmälan
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås:
Inga regler utarbetade
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Försäkring av anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet

Miljöbalk (1998:808) 32 kap.
Miljöbalk (1998:808) 33 kap.

Beskrivning: Ersättning ska betalas till den som har lidit personskada, sakskada eller förmögenhetsskada som verksamhet på en fastighet har orsakat sin omgivning. Skadestånd betalas för skador genom förorening av vattenområden, förorening av grundvatten, ändring av grundvattennivån, luftförorening, markförorening, buller, skakning eller annan liknande störning. Verksamheter som klassas som C skall betala 400 kronor till miljöskadeförsäkringen.
Tillämpning: All anmälningspliktig verksamhet vid GU skall betala denna försäkringspremie på 400 kr till den oberoende försäkringen. Denna avgift ingår i den årliga tillsynsavgiften.
Berörd verksamhet: Endast aktuellt vid anmälan
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås: Inga regler utarbetade
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs

Värmepumpsinstallation

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 17 §
Beskrivning: Det är förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.
Tillämpning: Framförallt berör denna lagstiftning våra fastighetsvärdar samt deras entreprenörer, men det kan finnas anledning för framför allt Fastighetsavdelningen att känna till denna lagstiftning
Berörd verksamhet: Byggprojektering
Rutin/regel/dokument för hur efterlevnad skall uppnås: Inga regler utarbetade
Kontroll: Enligt rutin ”Att utvärdera om miljölagstiftning efterlevs
 


Miljöhandboken Göteborgs universitet
Fastställt av/datum: Miljöchef/2009-01-19
Diarienr: F8 70/09

 

Till sidans topp

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/lagstiftning/miljofarligverksamhet/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2015-06-02